Fritidskortet (2019-2022)

Høsten 2019 ble Trivselslaben engasjert som prosjektleder av Vadsø kommune til å lede det lokale pilotarbeidet med den nye (nasjonale) fritidskortordningen.

Bakgrunn

I 2019 fikk Bufdir i oppdrag å utrede en nasjonal fritidskortordning for alle barn i alderen 6-18 år, som skal stimulere til økt deltakelse og inkludering i fritidsaktiviteter. Mulighet til deltakelse i fritidsaktiviteter er viktig for å unngå utenforskap. Fritidskortet skal være universelt og for alle barn i alderen 6 til fylte 18 år. Samtidig skal det arbeides særskilt med å få utsatte grupper som i utgangspunktet har lav deltakelse, til å benytte kortet. Bufdir igangsatte en utprøving av ordningen i utvalgte pilotkommuner, der Vadsø og Arendal var de to første. Etter hvert har flere kommuner kommet med. Piloten er forlenget fram til sommeren 2022.

Gjennomføring

Prosjektet har hatt fokus på (i) Fritidskortets organisering og løsninger for forvaltning av midlene til ordningen, (ii) informasjon om/markedsføring av ordningen til ulike målgrupper, (iii) alternativer for utbetaling og behov for tekniske løsninger/betalingssystemer, (iv) sammenheng og koordinering med eksisterende relevante ordninger i kommunen og (v) alternative løsninger for finansiering og drift etter pilotperioden. Pilotarbeidet innebærer et stort brukerfokus og et nært samarbeid med lokale frivillige lag og organisasjoner i tillegg til kommunale enheter.

Innenfor definerte rammer har pilotkommunene hatt frihet til å innrette arbeidet mot å lokale behov og muligheter. Etter innledende kartlegging og i samråd med Vadsø kommune har vi etter hvert prioritert å jobbe i to hovedretninger:

  • Økt mangfold i fritidstilbudet for barn og unge. Det etablerte tilbudet i Vadsø har deltakelse i yngre aldersgrupper, mens det er fallende med økt alder helt fra starten av tenårene. Dette kan delvis forklares med at mange i aldersgruppen ikke interesserer seg for aktiviteter som er veldig organiserte (ofte av voksne) og/eller konkurransepregede. I et forsøk på å bedre dette har vi bidratt til å hjelpe frivillige lag og foreninger til å få igangsatt utprøving av nye aktiviteter: mangategning, cosplay, anime, design/redesign og elektronisk musikkproduksjon.
  • Utvikling av digitalt system for Fritidskortet. For å håndtere utbetalingene knyttet til ordningen på en effektiv og lovlig måte trengs det et digitalt system, som hver kommune enten må anskaffe eller utvikle. Vi mener en god digitale løsning vil være avgjørende for å sikre en bærekraftig lokal fritidskortordning. Siden vi ikke har funnet markedsløsninger som er både teknisk og økonomisk tilfredsstillende for behovene i en liten kommune som Vadsø, er vi i gang med å utvikle løsningen «Fritidskortet Digital Vadsø» i samarbeid med systemutvikler Customer Solutions AS.

Fra høsten 2021 har Vadsø kommune ønsket å overta en større del av prosjektarbeidet, særlig for å sikre god implementering i egen organisasjon. Trivselslaben fortsetter som kommunens prosjektleder for utvikling og implementering av «Frititidskortet Digital Vadsø».