Frivilligsatsing i Vadsø kommune – utredning (2020)

Utredningsoppdrag for Vadsø kommune.

Bakgrunn

Våren 2020 vant Trivselslaben oppdraget med å utrede grunnlaget og mulighetene for et større verdiskapende samspill mellom kommunen, frivilligheten og andre gode krefter i lokalsamfunnet. Tanken var at dette kan bidra til at hele kommunen står sterkere i møte med eldrebølgen og andre store samfunnsutfordringer i årene som kommer. Mer konkret var oppgaven å finne løsninger for å (a) bruke frivillig sektor som en aktiv samarbeidspartner i kommunale tjenesteleveranser, bl.a. gjennom partnerskapsavtaler, (b) øke Vadsø kommunes evne til å klarer å utnytte tilgjengelig muligheter for ekstern prosjektfinansiering, og (c) tilrettelegge for økt frivillig aktivitet av høy kvalitet i kommunen. I tråd med disse målsettingene skulle vi også kartlegge områder hvor frivillige aktører kan bidra med kvalitetsøkende tjenester som har varig og signifikant kostnadsreduserende effekt for Vadsø kommune.

Gjennomføring

Vår tilnærming til oppgaven var å fokusere på grunnlaget og muligheter for en større frivilligsatsing i kommunen. Dette handler om å utvikle et samspill som alle involverte har nytte av. I utredningsarbeidet tok vi systematisk for oss fem områder som i sum forteller hva som er potensialet for et slikt samspill mellom kommunen og frivilligheten: interesser, muligheter, finansiering, organisering og gjennomføring.

Resultat

Vi konkluderte med at det absolutt er potensial for et større verdiskapende samspill mellom kommunen, frivilligheten og andre gode krefter i lokalsamfunnet. Men potensialet for slik samhandling kan bare forløses hvis satsingen står på en solid grunnmur – som kommunen må bygge først. Denne grunnmuren – eller nærmere bestemt grunnmurens viktigste byggesteiner – handler om finansiering, organisering og gjennomføring, tilpasset de rådende forhold og den lokale konteksten som gjelder for utviklingsarbeidet og videre frivilligsatsing i Vadsø kommune.

Vår sluttrapport med anbefalinger dannet grunnlag for Vadsø kommunes videre beslutninger omkring satsingen på frivilligkoordinering. Våren 2021 vant Trivselslaben oppdraget med å være kommunens frivilligkoordinator, og følge opp i praksis de tiltak og anbefalinger som framgår av sluttrapporten fra utredningen i 2020. 

Rapport

Frivilligsatsing i Vadsø