Fargerik idrett – inkludering av minoritetsspråklige jenter i idretten (2014-2017)

Et prosjekt i regi av Vadsø turnforening (VTF), i samarbeid med Oscarsgata statlige mottak for asylsøkere, flyktningetjenesten i Vadsø kommune og Trivselslaben som prosjektleder.

Bakgrunn

Undersøkelser har vist at mens minoritetsguttene deltar i organisert idrett omtrent som majoritetsbefolkningen, er minoritetsjentene klart underrepresentert. God helse for innvandrere handler i stor grad om å skape et inkluderende samfunn der hele befolkningen deltar på lik linje. Et trygt bomiljø, et godt arbeidsmiljø og gode oppvekstsvilkår og fritidstilbud kan føre til utjevning av de sosiale helseforskjellene som eksisterer, både mellom enkelte innvandrergrupper og den øvrige befolkningen og mellom de ulike gruppen. Idretten kan bidra til at barn og unge får gode aktivitetsvaner som vil være avgjørende for deres helsemessige utvikling.

Gjennom prosjektet ønsket VTF å engasjere seg mer aktivt i inkluderingsarbeid. VTF så at de som en frivillig organisasjon kan være en effektiv støttespiller til det offentlige apparatet. Lag og foreninger har en nærhet til folks behov knyttet til bl.a. tilhørighet, aktivitet og kultur- og språkopplæring, og har derfor en unik mulighet for å igangsette målrettede tiltak. VTF hadde også et ønske om å gjøre noe for å rekruttere og beholde barn og unge i sine idretter. Allerede tidlig i tenårene slutter mange med idrett, det gjelder både etnisk norske og innvandrere. Drop-out alderen i idretten går ned, og klubben må sette inn tiltak for å engasjere ungdom til å drive med idrett lenger.

Gjennomføring

Vi hadde fokus på følgende tiltak:

  • Åpen hall for førskolebarn. Turn og lek der foreldre i VTF er ansvarlige for å sette frem apparater og utstyr. Barn deltar gratis, men foreldre/foresatte eller andre voksne må være med barna.
  • Gratis idrettsskole for alle første og andreklassinger i Vadsø i samarbeid med skolen/SFO.
  • Allidrett – treningsgruppe for minoritetsjenter i alderen 13- 18 år. Målet er å introdusere jentene til klubbens idretter for deretter å få dem inkludert i klubbens ordinære idretter.
  • Inkludering av minoritetsspråklige barn og unge i klubbens ordinære idrettsgrupper.
  • Aktiviteter i skoleferien (Aktiv sommer i Vadsø 2015 og 2016 m.m.) i samarbeid med foreninger og organisasjoner i Vadsø.

Resultat

Gjennom prosjektperioden på tre år varte økte andelen minoritetsspråklige i VTF fra ca. 2 % til litt over 20 %. Klubben hadde minoritetsspråklige jenter i alle idrettene (Åpen-Hall, idrettskolen, håndball, turn og friidrett). Lokalt og regionalt ble prosjektet lagt merke til og ofte trukket frem som eksempel på godt inkluderingsarbeid. Norges idrettshøgskole gjennomførte også en undersøkelse blant barn/unge, trenere og innvandrerforeldre som deltok i prosjektet for å finne hva som gjorde det til en suksess.

Vi mener den nære og oppsøkende kontakten vi hadde med jentene og deres familier gjennom hele prosjektet var den aller viktigste suksessfaktoren. Ved å bygge tillit og vise respekt, samtidig som familiene fikk veiledning i norsk frivillighetskultur, bidro vi til å skape engasjement og forståelse blant innvandrerfamiliene. Etter prosjektslutt fikk VTF innvandrerforeldre med i styret og det ble lettere å engasjere de til dugnadsarbeid. Flere av de minoritetsspråklige jentene har etter prosjektet tatt håndballdommerkurs, treningskompiskurs og lederkurs for ungdom.

Rapport

Fargerik idrett