Samproduksjon mellom kommune og idrettslag – forprosjekt (2019)

Forprosjekt der Trivselslaben samarbeidet med Sør-Varanger kommune om å avklare grunnlaget for å gjennomføre et påfølgende utviklings-/hovedprosjekt.

Bakgrunn

Mange peker på økt frivillighet – spesielt gjennom ideelle organisasjoner og privat engasjement – som løsninger for den såkalte eldrebølgen. Men trenden er at stadig færre engasjerer seg i uegennyttig arbeid, og medlemstallene i ideelle foreninger faller jevnt. Idrettsbevegelsen har motsatt utvikling, den er i jevn vekst, finnes overalt i landet og har stor kompetanse og kapasitet på frivillig arbeid (dugnader mm).

Vi tenker det bør være mulig for kommunene å engasjere idrettslag til å løse enkle velferdsoppgaver for hjemmeboende eldre. Tjenester som ikke krever formell fagkompetanse, men som betyr mye for den det gjelder. Det kan være besøkstjeneste, kjøre ut mat, måke snø, organisere trening osv. Poenget er at kommunen betaler litt for tjenestene slik at idrettslaget får dugnadsinntekter, øremerket drift av idrettslagets aktiviteter for barn og unge. Dermed kan dugnadsressursene i idrettslagene mobiliseres til mer enn flaskeinnsamling og kakesalg – til noe som bedrer livskvaliteten for hjemmeboende eldre.

For å få til slike ordninger kreves det systemer som både kommunen og idrettslagene kan leve med. Kommunen må vite at tjenestene blir levert til riktig tid og med riktig kvalitet. Og idrettslagene må kunne følge et opplegg som ikke er for komplisert og krevende. Det er i utgangspunktet to svært forskjellige verdener som føres sammen. Et effektivt og nyttig samarbeid krever løsninger og systemer som kan bevege partene til et felles «møtepunkt», der begge får sine kjerneinteresser ivaretatt. Det vil være fundamentet for et stabilt og varig samarbeid.

Forprosjekts mål var å avklare grunnlaget for utvikling av et system som skal tilrettelegge for at kommuner kan engasjere idrettslag o.a. frivillige interesseorganisasjoner til å drive med velferdsaktiviteter for hjemmeboende eldre, mot dugnadsbetaling.

Gjennomføring

Hovedaktivitetene i forprosjektet var (1) kvalifisere et antall nordnorske kommuner og idrettslag til deltakelse i hovedprosjektet (her valgte vi tidlig i forprosjektet å fokusere på én kommune; Sør-Varanger), (2) avklare samarbeid med KS og Norges idrettsforbund (brukernes sentralorganisasjoner), (3) finne samarbeidspartnere for utvikling av systemer/verktøy, (4) kartlegge/studere eksisterende løsninger som er relevant for prosjektet og (5) lage et design for hovedprosjektet som styrker gjennomføringsevnen i utviklingsfasen og skaper grunnlag for et godt sluttresultat.

Resultat

På bakgrunn av forprosjektarbeidet besluttet Trivselslaben og Sør-Varanger kommune å videreføre samarbeidet gjennom et flerårig hovedprosjekt. Det ble søkt finansiering fra Innovasjon Norge (innovasjonskontrakt) og SpareBank 1 Nord Norge (Samfunnsløftet). Vi mottok støtte til innovasjonskontrakt, men ikke fra samfunnsløftet. Siden det var vanskelig å finne alternative finansieringsmuligheter, gikk vi ikke videre med et hovedprosjekt.  

Kunnskapen vi fikk fram gjennom forprosjektet ble i 2020 grunnlaget for prosjektet GenerasjonsAlliansen i Vadsø – et prosjektsamarbeid mellom Trivselslaben, Vadsø Folkeakademi m.fl. – der eldre og ungdom fra skoler og frivillige organisasjoner sammen skaper generasjonsoverskridende aktiviteter.  

Prosjektbeskrivelse

En utfyllende beskrivelse av idéen bak forprosjektet finnes her:
Samproduksjon idrettslag kommune