Alle skal med / Fritidsfondet – tiltak for å bedre deltakelsen i fritidsaktiviteter for barn og unge fra lavinntektsfamilier (2017–2018)

Et lokalt inkluderingsprosjekt i samarbeid mellom frivillig, privat og offentlig sektor i regi av Trivselslaben (prosjekteier og -leder).

Bakgrunn

Undersøkelser om barn og unge i lavinntektsfamilier viser at de sjeldnere enn andre deltar på viktige sosiale arenaer som barnehage, SFO og fritidsaktiviteter. De opplever at de ikke kan delta i aktiviteter som andre barn og unge tar for gitt. Det skaper lett en sosial eksklusjon som virker negativt inn for deres sosiale og faglige utvikling, og kan være starten på et ensomt og risikoutsatt liv. Dessverre viser forskning at slik fattigdomsproblematikk i stor grad går i arv.

Ett grep for å bryte denne onde sirkelen er å sørge for at alle barn skal få mulighet til å delta på fritidsaktiviteter uavhengig av familiens økonomiske forutsetninger. Siden inntektsnivået i Vadsø er relativt høyt, kan det å være i en lavinntektsfamilie oppleves mer ekskluderende enn hvis man bor i en kommune med mindre inntektsforskjeller. Målet med prosjektet var derfor å gjennomføre tiltak og etablere systemer som styrker muligheten for at alle barn og unge i Vadsø kan delta i fritidsaktiviteter sammen med jevnaldrende uavhengig av familiens økonomiske forutsetninger.

Gjennomføring

Vi hadde fokus på følgende tiltak:

  • Idéer/bevisstgjøring/opplæring. Vi gjennomførte en innovasjonscamp med skoleelevene på 10. trinn, Ungt Entreprenørskap Finnmark, lokale organisasjoner og næringsaktører. Det ble også gjennomført en ALLEMED-dugnad med lag og foreninger i Vadsø, der de fikk opplæring i ALLEMED-verktøyet som gjøre det lettere å inkludere alle barn og unge i fritidsaktiviteter.
  • Sportscamp. I et samarbeid mellom kommunale enheter, 12 lag og foreninger i Vadsø ble det utviklet et tilbud til gratis sommeraktiviteter for barn og unge. I løpet av fem uker ble det gjennomført totalt 28 arrangement der 170 barn deltok på et eller flere av disse.
  • Solidaritetsfond. Etablering av «Fritidsfondet i Vadsø», finansiert med midler fra lokalt næringsliv, private velgjørere og kommunen. Barn og unge fra lavinntektsfamilier kan motta støtte fra fondet slik at de får delta på fritidsaktiviteter uavhengig av foreldrenes økonomi.

Resultat

Prosjektet har hatt holdningsskapende effekt på flere områder: Vinnerforslaget fra innovasjonscampen – å innføre valgfaget Innsats for andre – er fulgt opp av Vadsø ungdomsskole. Kommune har fått på plass en frivilligpolitikk, bygget på grunnlag fra prosjektet, og har økt satsingen på frivilligheten bl.a. gjennom egen frivilligkoordinator. Flere lag og foreninger er nå mer bevisst sin samfunnsrolle og følger opp med konkrete tiltak. I sum har økt bevissthet rundt utfordringene med barn og unge fra lavinntektsfamilier skap større vilje og evne til handling i lokalsamfunnet.

Det mest konkrete resultatet av prosjektet er solidaritetsfondet «Fritidsfondet i Vadsø», som har vist seg å fungere helt i tråd med formålet. Lag og foreninger rapporterer at de er svært fornøyde med fondets enkelhet og treffsikkerhet ovenfor barn og unge fra lavinntektsfamilier. For flere lag og foreninger har fondet blitt et sentralt verktøy i deres praktiske inkluderingsarbeid.      

Rapport

Alle skal med – Fritidsfondet