Prosjektportefølje: Trekkspilliste

Regjeringen har gitt Barne-, ungdoms og familiedirektoratet (Bufdir) i oppdrag å utrede en nasjonal fritidskortordning for alle barn i alderen 6 til fylte 18 år. Fritidskortet skal stimulere til økt deltakelse og inkludering i fritidsaktiviteter, særlig for grupper som har lav deltakelse fra før. Vadsø og Arendal ble valgt som pilotkommuner for iverksetting og utprøving av ordningen i 2019. Vadsø er valgt bl.a. fordi kommunen over tid har utviklet en bred innsats for økt inkludering av barn i fritidsaktiviteter.

Vadsø kommune engasjerte Trivselslaben til å lede og gjennomføre pilotarbeidet i kommunen. Arbeidet har fokusert på (i) Fritidskortets organisering og løsninger for forvaltning av midlene til ordningen, (ii) informasjon om/markedsføring av ordningen til ulike målgrupper, (iii) alternativer for utbetaling og behov for tekniske løsninger/betalingssystemer, (iv) sammenheng og koordinering med eksisterende relevante ordninger i kommunen og (v) alternative løsninger for finansiering og drift etter

Målet med fritidskortordningen er som nevnt å bidra til økt deltakelse og inkludering i fritidsaktiviteter. Fritidskortet skal være universelt og kommunen skal legge til rette for at ordningen kan benyttes av alle barn i alderen 6 til fylte 18 år. Det skal arbeides særskilt for at grupper som har lav deltakelse fra før benytter seg av ordningen.

Tilskuddsmidlene kommunen mottar gjennom pilotarbeidet er øremerket fritidsaktiviteter. Midlene skal bidra til å dekke deltakeravgift til faste, jevnlige organiserte aktiviteter som gir mulighet for tilhørighet over tid. Samarbeid med frivillig sektor står sentralt i arbeidet. Kommunen skal i tillegg tilrettelegge for at flere aktører, som bl.a. lokalt næringsliv og sosiale entreprenører, skal kunne bidra med midler til ordningen.

Vadsø kommune har søkt om å få fortsette i piloten slik at det lokale arbeidet for å øke inkludering og deltakelse i fritidsaktiviteter kan videreføres i 2020.

Arbeidet for det første pilotåret (2019) er nå ferdigstilt, og rapport fra arbeidet kan du laste ned her: Fritidskortet Vadsø kommune 2019

Sommeren 2018 og 2019 har Trivselslaben tatt initiativet til og ledet prosjektene Aktiv sommer i Vadsø. Aktivitetene har vært et samarbeid med Vadsø kommune og mange lokale lag og foreninger. Prosjektet har vært finansiert med midler fra Barne- og ungdomsdirektoratet (Bufdir). Målet for Aktiv sommer i Vadsø har vært å skape aktiviteter for barn og unge som ikke har hatt anledning til å reise bort på ferie på sommeren.

Vi ønsker å gjøre det attraktivt å være hjemme i Vadsø i skoleferien, og å gi dem som ikke reiser bort på ferie noe å snakke om. Gode og gøye opplevelser de kan snakke om når skolen starter igjen på høsten og det er forventet man skal dele med hverandre hva man har gjort i ferien.

Det skal være enkelt å vite hvilke muligheter man har om man tilbringer sommerferien i Vadsø, og vi samlet alt av gratistiltak for barn og ungdom under en oversikt  «Aktiv sommer i Vadsø».

SFO har sommerstengt fra uke 29-32 og vi fokuserte på disse 4 ukene.

Alle aktivitetene i «Aktiv sommer i Vadsø» var gratis å delta på, så alle hadde like muligheter til deltakelse.

Aktiv sommer i Vadsø bestod av variert aktivitet; idrett, kunst og kultur, friluftsliv osv., så alle skal finne noe som passer for dem.

For å kunne gi et variert tilbud, og å klare og rekruttere barn og unge i målgruppen samarbeidet Trivselslaben med flere kommunale enheter, og mange forskjellige lag og foreninger.

Alle skal med

Alle skal med! – et pilotprosjekt med fokus på at alle barn og unge skal ha en mulighet til å være med på fritidsaktiviteter og hele lokalsamfunnet skal bidra for å få det til.

Prosjektet er støttet fra Kulturdepartementet og er et lokalt samarbeid mellom Trivselslaben, Vadsø kommune, Vadsø idrettsråd og Varanger Næringssenter. I tillegg  mange lokale lag og foreninger som Vadsø turnforening, IL Norild, Vadsø Svømmeklubb, Vadsø klatreklubb m.fl. .

Alle skal med! – er valgt som tittel på dette pilotprosjektet. Ikke bare fordi alle barn og unge som bor i Vadsø skal få mulighet til å være med å delta i fritidsaktiviteter sammen med jevnaldrende uavhengig av inntekt, men også fordi alle som holder til i Vadsø skal få lov å være med å bidra slik at dette lar seg realisere.

Vi tror at alle som bor og virker i Vadsø ønsker å skape et inkluderende og varmt lokalsamfunn. Vi tror også at mange ønsker å bidra. Ikke alle bidrar på samme måte, men alle kan bidra med noe. Det gjelder å legge til rette og finne gode løsninger som gjør at alle kan bidra.

Et av de viktigste tiltakene som kom på plass i forbindelse med dette prosjektet var et solidaritetsfond som skal bidra til at flere barn og unge i Vadsø kan delta i fritidsaktiviteter sammen med jevnaldrende uavhengig av foreldrenes økonomi.

Fritidsfondet i Vadsø

Ønsker du å lese mer om prosjektet så finner du prosjektdokumenter her:

Vadsø-modellen – Alle skal med! Prosjektskisse

Sluttrapport Alle skal med – Vadsømodellen

Rapport: Inkludering gjennom organiserte fritidsaktiviteter_Ramboll

Trivselslaben har i perioden 2014-2017 vært engasjert som prosjektleder for prosjektet Fargerik idrett i Vadsø. Prosjektet er et initiativ fra Vadsø turnforening (VTF)  og gjennomført i samarbeid med Vadsø kommune og Oscarsgate statlige mottak for asylsøkere.

Prosjektets overordnede målsetting var å bidra til at flere barn og unge med innvandrerbakgrunn, og da særlig unge jenter i Vadsø deltar i idrettslivet.

Måloppnåelse: VTF har økt andelen minoritetsspråklige fra ca. 2% til 20% i løpet av prosjektperioden.

Her kan du lese sluttrapporten fra prosjektet og se bilder fra prosjektet på dam.no.

Dam (Ekstrastiftelsen)

Sluttrapport Fargerik idrett i Vadsø

Trivselslaben har i perioden 2013-2015 bistått Finnmark Fylkeskommune med tildeling av tilskudd i forbindelse med Turskiltprosjektet.
Formålet med tilskuddet er at god informasjon og skilting/merking etter nasjonal standard (Merkehåndboka), skal bidra til økt frilufts ferdsel i alle kommuner i Finnmark.

SFO på Fossen skole og Melkevarden skole i Vadsø hadde skoleåret 2013/2014 spesielt fokus på fysisk aktivitet. I samarbeid med Idrettsskolen i Vadsø turnforening og Trivselslaben AS la skolene til rette for økt fysisk aktivitet i SFO-tiden. Trivselslaben ved Lise Aanesen var engasjert som prosjektleder med hovedansvar for organiseringen og koordineringen mellom alle aktørene i prosjektet.