Trivselslaben AS ble etablert i 2013. Ideen bak bedriften var et brennende ønske om å bidra til trivsel og utvikling for mennesker i alle aldre, både på individ- og samfunnsnivå. Vi har stor tro på samarbeid og tenker at det ligger mye uutnyttede ressurser i mellomrommene mellom privat, offentlig og frivillig sektor.

Trivselslaben er en sosial entreprenør. Sosialt entreprenørskap handler ofte om å dekke behov hos sosialt marginaliserte og utsatte grupper i samfunnet, men for oss handler det også om å skape et samfunn der alle har muligheter til å bidra med sine ressurser. Alle mennesker har i seg muligheter og ressurser som må utnyttes til beste for seg selv, hverandre og for samfunnet som sådan. I Trivselslaben utvikler vi nye modeller og metoder som bidrar til nettopp dette. Dette krever at man ser på organisering og systematisering i offentlig, privat og frivillig  regi for å se etter nye organiserings- og samskapingsmetoder.

Trivselslaben ønsker å være en viktig aktør som bidrar til samfunnsutvikling lokalt, men som også kan påvirke samfunnet nasjonalt og internasjonalt gjennom å utvikle nye samarbeidsmodeller og strategier for å bedre menneskers hverdag både i arbeid og fritid.

I vår bedrift er vi hele tiden på jakt etter nye løsninger som kan bidra til å løse dagens og morgendagens samfunnsutfordringer. Vi er gode på å tenke utenfor boksen og vi ser løsninger og muligheter i mellomrommene mellom allerede etablerte fagområder, nivåer og sektorer i samfunnet.

Sosiale entreprenører:

har en sosial målsetting
– Den sentrale hensikten med bedriften er å løse samfunnsutfordringer

er nyskapende/entreprenørielle
– Der er snakk om etablering av nye bedrifter eller nye aktiviteter

er innovative
– De tar i bruk nye metoder og nye løsninger for å løse samfunnsrelevante problemer

 

«Sosiale entreprenører arbeider for sosiale endringer i de sprekkene og hullene som eksisterer mellom staten, markedet og det frivillige samfunn. En sosial entreprenør anerkjenner et sosialt problem og bruker virkemidler fra forretningsverdenen for å bidra til å løse dette problemet. Suksess i sosialt entreprenørskap blir ikke målt i profitt, men i hvor stor positiv innvirkning virksomheten har på samfunnet».

– Nordisk ministerråds definisjon av sosiale entreprenører